เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560

1. รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจาเดือน ตุลาคม 2559

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

3. งบหนี้สิน

4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

5. หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

6. หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ,หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

7. หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

8. หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่น

9. หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

10. หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

11. หมายเหตุ 9 เงินสะสม

12. ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ

13. ประกาศราคากลางประปา-ม.10

14. ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

15. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

16. งบทดลอง

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2018-06-06 09:32:33 แก้ไชวันที่ : 2018-06-06 09:34:21

 
พรบ./พรก. | กฏกระทรวง/ระเบียบ | คำสั่ง สถ. | หนังสือราชการ สถ. | มติ ก.บจ./มติ ก.อบต. | มติ ก.จังหวัด.
 
 
 
Visitor  : วันนี้ 66 | เดือนนี้ : 8753 | ปีนี้ : 99116 | รวม : 240083 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี