หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ

ที่เสร็จ

โครงการที่

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการที่

มีการยกเลิก

จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

๑. ด้านคมนาคม

๗.๖

-

-

๒๕

๔๒.๓

-

-

-

-

๒๗

๔๙.๙

๒. ด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ

-

-

-

-

๑๑

๑๘.๖๔

-

-

-

-

๑๑

๑๘.๖๔

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการลงทุน

๓.๘

-

-

๕.๐๘

-

-

-

-

๘.๘๘

๔. ด้านการศึกษา

๑๑.๕๓

-

-

๑๕.๒๕

-

-

-

-

๑๒

๒๖.๗๘

๕. ด้านสังคม

๑๑

๔๒.๓

-

-

๓.๓๘

-

-

-

-

๑๓

๔๕.๖

๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

-

๘.๔๗

-

-

-

-

๘.๔๗

๗. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

-

-

-

-

๕.๐๘

-

-

-

-

๕.๐๘

๘. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๓๔.๖

-

-

๑.๖๙

-

-

-

-

๓๖.๒

 

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ยุทธศาสตร์

งบปกติ

เงินสะสม

รวม

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

๑. ด้านคมนาคม

๑,๒๒๑,๗๐๐

๑๒.๒๓

-

-

๑,๒๒๑,๗๐๐

๑๒.๒๓

๒. ด้านการพัฒนา แห

ล่งน้ำ

-

-

-

-

-

-

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการลงทุน

๕๐,๐๐๐

๐.๕๐

-

-

๕๐,๐๐๐

๐.๕๐

๔. ด้านการศึกษา

๖,๐๙๘,๗๖๐

๖๑.๐๕

-

-

๖,๐๙๘,๗๖๐

๖๑.๐๕

๕. ด้านสังคม

๑,๐๒๕,๐๐๐

๑๐.๒๖

-

-

๑,๐๒๕,๐๐๐

๑๐.๒๖

๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

๗. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

-

-

-

-

-

-

๘. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๑,๕๙๓,๑๐๐

๑๕.๙๔

-

-

๑,๕๙๓,๑๐๐

๑๕.๙๔

รวม

๙,๙๘๘,๕๖๐

๑๐๐

-

-

๙,๙๘๘,๕๖๐

๑๐๐

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2015-10-19 21:26:18 แก้ไชวันที่ :

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 15 | เดือนนี้ : 1734 | ปีนี้ : 17272 | รวม : 108382 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี