หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

๑. นโยบายการพัฒนาด้านคมนาคม

                   ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ถนนน้ำล้น ท่อระบายน้ำ

                   ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

                   ๑.๓ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยและกฎจราจร

๒. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคน้ำเพื่อการเกษตร

                   ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ สระน้ำ อ่างเก็บน้ำ

                   ๒.๒ ก่อสร้างและขยายเขตประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน

                   ๒.๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการเกินศักยภาพของท้องถิ่น

๓. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                   ๓.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน

                   ๓.๒ ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเสริมรายได้หลัก

                   ๓.๓ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

๔. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียน

                   ๔.๒ ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและท้องถิ่นตน

                   ๔.๓ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น

                   ๔.๔ สนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบล เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีท้องถิ่น

๕. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม

                   ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   ๕.๒ สนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติและร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                   ๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน

                   ๕.๔ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน  ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                   ๕.๕ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

                   ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๖. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๖.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

                   ๖.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขยายเขตและติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ

๗. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๗.๑ การจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                   ๗.๒ การบำบัดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย

                   ๗.๓ ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๗.๔ จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

                   ๗.๕ การจัดทำผังเมือง

๘. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

                   ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตน

                   ๘.๒ อบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน และสมาชิกสภาฯ

                   ๘.๓ จัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

                   ๘.๔ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อบต.

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2015-10-19 21:25:21 แก้ไชวันที่ : 2015-10-19 21:25:30

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 26 | เดือนนี้ : 1745 | ปีนี้ : 17283 | รวม : 108393 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี