หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แนวทางการพัฒนา

(๑)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๒)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา

(๑)  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ  และกระจายการใช้ประโยชน์

(๒)  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน สินค้น OTOP                 

แนวทางการพัฒนา

(๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

(๒)  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ ร้านค้าชุมชน

(๓)  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                         แนวทางการพัฒนา

(๑)  ส่งเสริม หรือจัดให้มีการจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัย ก่อนประถมหรืออนุบาล ประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา

(๒)  ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือจัดให้มี การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

                         แนวทางการพัฒนา

(๑) การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV

(๒) การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ

(๔) การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

(๕) การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

(๖) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม / จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

(๗) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        แนวทางการพัฒนา

(๑)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๒)  การสาธารณูปโภค –สาธารณูปการ

๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

                         แนวทางการพัฒนา

(๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

(๒) การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

(๔) การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

๘) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

                         แนวทางการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

(๓) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

(๔) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แนวทางการพัฒนา

(๑)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๒)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา

(๑)  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ  และกระจายการใช้ประโยชน์

(๒)  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน สินค้น OTOP                 

แนวทางการพัฒนา

(๑)  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

(๒)  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ ร้านค้าชุมชน

(๓)  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                         แนวทางการพัฒนา

(๑)  ส่งเสริม หรือจัดให้มีการจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัย ก่อนประถมหรืออนุบาล ประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา

(๒)  ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือจัดให้มี การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

                         แนวทางการพัฒนา

(๑) การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV

(๒) การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ

(๔) การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

(๕) การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

(๖) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม / จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

(๗) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น

 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        แนวทางการพัฒนา

(๑)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๒)  การสาธารณูปโภค –สาธารณูปการ

 

๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

                         แนวทางการพัฒนา

(๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

(๒) การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

(๔) การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

                         แนวทางการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

(๓) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

(๔) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-06-06 11:59:01 แก้ไชวันที่ : 2015-10-19 21:37:29

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 3 | เดือนนี้ : 1722 | ปีนี้ : 17260 | รวม : 108370 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี