หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

 

              “ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมสมดุล การศึกษาเด่น”

 

—ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

     พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น(Mission)

๑. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๒. พัฒนาคุณภาพคนโดยมุ่งสร้างคนเก่งคนดีมีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    สร้างโอกาสการศึกษาและส่งเสริมให้คนมีงานทำอย่างทั่วถึง

๓. พัฒนาสังคมโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกด้านได้รับการคุ้มครองทางสังคมตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างสังคมประชาธิปไตย

๔. พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตเองได้ส่งเสริมภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมและเชิงธรรมชาติและดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสร้างชุมชนให้มีจิตสำนึกและมี ส่วนร่วมดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-06-06 11:54:13 แก้ไชวันที่ : 2015-10-19 21:33:04

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 18 | เดือนนี้ : 1737 | ปีนี้ : 17275 | รวม : 108385 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี