หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

    ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พ.ศ.๒๕๕๖  ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีจำนวนมาก แต่มีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนพอสมควร ดังนี้

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๙ สายคันคลอง – บ้านบ่อ

๔๑๖,๔๐๐.-บาท

๒. ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเต่า – บึงหล่ม

๔๓๑,๖๐๐.-บาท

๓. ก่อสรางถนนลูกรังบดอัดแน่นสายประชาพัฒนา ม.๑๒ – บ้านบะลังกา ม.๘

๕๖๘,๘๐๐.-บาท

๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับกลุ่มอาชีพและเกษตรกรฯ

๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. ฝึกอบรมการให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

๓๐,๐๐๐.-บาท

๖. สนับสนุนกิจกรรมวันโคบาล

๕๐,๐๐๐.-บาท

๗. อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง ๘ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ - ๒

๒,๘๓๔,๐๐๐.-บาท

๘. อาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ - ๒

๗๘,๔๐๐.-บาท

๙. อาหารเสริม (นม)  ของเด็กนักเรียนทั้ง ๘ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ - ๒

๒,๐๖๐,๕๒๐.-บาท

๑๐. อาหารเสริม (นม) ของศูนย์เด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ - ๒

๘๐,๓๖๐.-บาท

๑๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๑๒. กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูก

๒๐,๐๐๐.-บาท

๑๓. คาราวานเสริมสร้างเด็ก

๑๐,๐๐๐.-บาท

๑๔. กิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองปลิง

๓๐,๐๐๐.-บาท

๑๕. ประกวดคำขวัญ

๑๐,๐๐๐.-บาท

๑๖. ๒๕ ตาสัปปะรดในเยาวชน

๑๐,๐๐๐.-บาท

๑๗. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองปลิง

๔๐,๐๐๐.-บาท

 

 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

๑๘. ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

๕,๐๐๐.-บาท

๑๙. ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

๕๐,๐๐๐.-บาท

๒๐. สนับสนุน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (อนามัยหนองปลิง)

๕๐,๐๐๐.-บาท

๒๑. สนับสนุน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (อนามัยหนองมะสัง)

๕๐,๐๐๐.-บาท

๒๒. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นของอำเภอเลาขวัญต้านยาเสพติด

๗๐,๐๐๐.-บาท

๒๓. สนับสนุนกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔

๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๒๔. ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์

๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๒๕. สนับสนุนงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว

๒๕,๐๐๐.-บาท

๒๖. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๒๗. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตอบต.หนองปลิง

๑๘๐,๐๐๐.-บาท

๒๘. จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ของอบต.ต.หนองปลิง ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน

๔๐,๐๐๐.-บาท

๒๙. กิจกรรมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเศวรมหาราช

๓๐,๐๐๐.-บาท

๓๐. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์

๑๐,๐๐๐.-บาท

๓๑. อบรมผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้าง

๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๓๒. ศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน  เจ้าหนน้าที่พนักงานและลูกจ้าง

๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๓๓. อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่พบประชาชน

๕,๐๐๐.-บาท

๓๔. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สำนักงานปลัด

๑,๓๐๕,๐๐๐.-บาท

๓๕. จัดซื้อจัดหาวัสดุ ส่วนการคลัง

๖๐,๐๐๐.-บาท

๓๖. จัดซื้อจัดซื้อวัสดุส่วนโยธา

๑๓๐,๐๐๐.-บาท

๓๗. จัดซื้อครุภัณฑ์ ส่วนสำนักปลัด

๙๖๕,๕๐๐.-บาท

๓๘. จัดซื้อครุภัณฑ์ ส่วนการคลัง

๒๑,๐๐๐.-บาท

๓๙. จัดซื้อครุภัณฑ์ ส่วนโยธา

๓๒,๘๐๐.-บาท

๔๐. จัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์

๑๐,๐๐๐.-บาท

๔๑. อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของอบต.หนองปลิง

๓๐,๐๐๐.-บาท

 

 

 

จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลดังนี้

1.       การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงดำเนินการไปได้บางส่วน

2.       การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-06-06 11:33:53 แก้ไชวันที่ : 2015-10-18 16:53:56

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 14 | เดือนนี้ : 1733 | ปีนี้ : 17271 | รวม : 108381 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี