หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

      -  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

 

         (๑)  จำนวนบุคลากร

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำนัก/ส่วน

พนักงาน

ส่วนตำบล

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม (คน)

ภารกิจ

ทั่วไป

สำนักงานปลัด อบต.

-

๑๘

ส่วนการคลัง

-

กองช่าง

-

๑๒

รวม

๑๑

-

๑๒

๒๙

         

         (๒)  ระดับการศึกษาของบุคลากร

ตารางแสดงระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำนัก/ส่วน

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

รวม (คน)

สำนักงานปลัดอบต.

๑๘

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

รวม

๑๐

๑๒

๒๙

 

    -  สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

๒๕๕๕

๔๐,๒๓๖,๐๑๔.๒๑

๓๐,๙๓๒,๑๙๒.๒๕

๒๕๕๖

๔๓,๗๒๑,๒๔๔.๓๐

๓๐,๔๒๔,๓๐๔.๘๖

๒๕๕๗

๔๔,๙๖๐,๕๙๘.๘๘

 

 

     -  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

คอมพิวเตอร์

๑๒  เครื่อง

ระบบอินเตอร์เน็ต

๑๒ เครื่อง

เครื่องโทรสาร

๑ เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร

๑ เครื่อง

รถยนต์

๓ คัน

รถจักรยานยนต์

๑ คัน

เครื่องโทรศัพท์

๑ เครื่อง

เครื่องพิมพ์ดีด

๑ เครื่อง

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

๓ เครื่อง

๑๐

แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ (Podium)

๒ ชุด

๑๑

โทรทัศน์

๑ เครื่อง

๑๒

เครื่องตัดหญ้า

๒ เครื่อง

๑๓

เครื่องพ่นกำจัดยุง

๒ เครื่อง

๑๔

รถบรรทุกน้ำ

๑ คัน

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-06-06 11:31:21 แก้ไชวันที่ : 2015-10-19 21:32:26

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 25 | เดือนนี้ : 1744 | ปีนี้ : 17282 | รวม : 108392 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี