หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


    เรื่อง สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไปและพื้นฐานข้อมูลสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สภาพทั่วไป

          -  ขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์

              องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็น ๑ ใน ๗ องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอ    เลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเลาขวัญไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗๐.๑ ตารางกิโลเมตร (๑๐๖,๓๑๓.๕๐  ไร่)

ทิศเหนือ  ติดกับตำบลทัพหลวง ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้      ติดกับตำบลหนองโสน ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลทะเลบก ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก   ติดกับตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

               

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายเขา ดินเป็นดินปนทรายสภาพไม่อุ้มน้ำไม่มีแม่น้ำ คลองธรรมชาติ ไม่มีน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีเฉพาะช่วงฤดูฝนสำหรับน้ำไหลผ่านไปที่ลุ่มกว่าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ขาดฝายกั้นน้ำไว้ใช้ และไม่มีระบบชลประทาน ทำให้มีสภาพพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค –บริโภค และน้ำสำหรับการเกษตร ลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีฝนตกชุก น้ำป่าไหลลาก  ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ

๑. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม –เดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน

๒. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน –เดือนตุลาคม จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

๓. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน –เดือนกุมภาพันธ์ จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

 

-  ประชากร

                   จำนวนประชากรของตำบลหนองปลิงมีจำนวนครัวเรือน ๓,๐๔๓   ครัวเรือน โดยแยกเป็นเพศชาย  ๔,๕๖๕  คน เพศหญิง ๔,๗๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๙,๓๑๐ คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) โดยแยกเป็นดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน  (หลัง)

จำนวนชาย

(คน)

จำนวนหญิง

(คน)

จำนวน

ประชากรรวม (คน)

หนองปลิง

๓๑๙

๔๓๘

๔๗๘

๙๑๖

หนองกะหนาก

๒๓๔

๓๕๖

๔๐๗

๗๖๓

บ้านหนองมะสัง   

๑๘๓

๒๓๒

๒๕๐

๔๘๒

บ้านหนองใหญ่

๒๘๕

๓๕๕

๓๓๒

๖๘๗

บ้านบึงหล่ม

๒๘๔

๔๑๖

๔๐๒

๘๑๘

บ้านพรหมณี

๓๐๙

๔๔๙

๕๑๘

๙๖๗

บ้านหนองหัววัว    

๑๕๕

๒๑๖

๑๘๖

๔๐๒

บ้านบะลังกา

๑๓๑

๒๒๐

๒๒๖

๔๔๖

บ้านหนองโกเอน

๒๒๑

๒๗๒

๒๙๓

๕๖๕

๑๐

บ้านเด่นคนงาม

๑๐๖

๑๙๗

๑๖๑

๓๕๘

๑๑

บ้านหนองไผ่ล้อม

๙๖

๑๕๔

๑๕๖

๓๑๐

๑๒

บ้านประชาพัฒนา

๑๖๕

๒๓๐

๒๕๔

๔๘๔

๑๓

บ้านหนองนกออก

๙๓

๑๕๕

๑๕๕

๓๑๐

๑๔

บ้านขุนด่าน

๑๐๒

๑๓๔

๑๗๓

๓๐๗

๑๕

บ้านหนองหมี      

๑๒๖

๒๑๗

๒๐๕

๔๒๒

๑๖

บ้านผาแดง

๙๘

๑๔๙

๑๓๖

๒๘๕

๑๗

บ้านประดู่เหลี่ยม

๑๓๕

๑๙๔

๒๒๑

๔๑๕

๑๘

บ้านน้ำทรัพย์

๑๒๙

๑๘๑

๑๙๒

๓๗๓

รวม

,๑๗๑

,๕๖๕

,๗๔๕

,๓๑๐

 

-  จำนวนหมู่บ้าน

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ตอนพิเศษ ๕๒ ง    ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                   หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง                      หมู่ที่ ๒  บ้านหนองกะหนาก

                   หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะสัง                     หมู่ที่ ๔  บ้านหนองใหญ่

                   หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม                         หมู่ที่ ๖  บ้านพรหมณี

                   หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัววัว                     หมู่ที่ ๘  บ้านบะลังกา

                   หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโกเอน                    หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นคนงาม

                   หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไผ่ล้อม                  หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาพัฒนา

                   หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองนกออก                  หมู่ที่ ๑๔ บ้านขุนด่าน

                   หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองหมี                      หมู่ที่ ๑๖ บ้านผาแดง

                   หมู่ที่ ๑๗ บ้านประดู่เหลี่ยม                  หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำทรัพย์

 

          -  จำนวนประชากรในภาวะพึ่งพา  (พิการ ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อเอดส์)

                   ตำบลหนองปลิงมีคนพิการ (ทางร่างกายหรือทางสมอง)  จำนวน     ๑๗๑   คน

                   ตำบลหนองปลิงมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป)    จำนวน  ๑,๑๘๙   คน

                   ตำบลหนองปลิงมีผู้ป่วยโรคเอดส์                            จำนวน       ๑๓   คน

 

          -  สภาพทางเศรษฐกิจ

                   ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทำการเกษตร  ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย  มันสำปะหลัง พืชผักนานาชนิด เลี้ยงไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง เป็นต้น

 

          -  สภาพทางสังคม  มีสถานศึกษา จำนวน  ๘  แห่ง ดังนี้

ที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จำนวนนักเรียน

 (คน)

โรงเรียนบ้านหนองปลิง       หมู่ที่ ๑

สพฐ.

๑๘๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก  หมู่ที่ ๒

สพฐ.

๑๑๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง      หมู่ที่ ๓ 

สพฐ.

๘๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่       หมู่ที่ ๔

สพฐ.

๗๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา     หมู่ที่ ๕

สพฐ.

๒๓๒

โรงเรียนบ้านพรหมณี          หมู่ที่ ๖

สพฐ.

๑๐๓

โรงเรียนบ้านบะลังกา          หมู่ที่ ๘

สพฐ.

๘๕

โรงเรียนประชาพัฒนา         หมู่ที่ ๑๒

สพฐ.

๑๑๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกะหนาก

อบต.

๓๑

 

 

                  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จำนวน  ๑๕  แห่ง ดังนี้

ที่

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

วัดหนองปลิง

หมู่ที่ ๑

วัดหนองกะหนาก

หมู่ที่ ๒

วัดหนองมะสัง

หมู่ที่ ๓

วัดหนองใหญ่

หมู่ที่ ๔

วัดวังไพรศิลาทอง

หมู่ที่ ๔

วัดตรอกสะเดา

หมู่ที่ ๕

วัดพรหมณี

หมู่ที่ ๖

วัดมะลังกา

หมู่ที่ ๘

วัดโพธิ์เอน

หมู่ที่ ๙

๑๐

วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม

หมู่ที่ ๑๒

๑๑

วัดหนองนกออก

หมู่ที่ ๑๓

๑๒

วัดขุนด่าน

หมู่ที่ ๑๔

๑๓

วัดผาแดง

หมู่ที่ ๑๖

๑๔

วัดประดู่เหลี่ยม

หมู่ที่ ๑๗

๑๕

วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์

หมู่ที่ ๑๘

 

        -  สาธารณสุข

ที่

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง

หมู่ที่ ๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสัง

หมู่ที่ ๓

      

         * อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ๑๐๐ %

          -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                             - ที่ทำการตำรวจชุมชน                       จำนวน  ๑  แห่ง

                             - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จำนวน  ๑  แห่ง

 

          -  การบริการพื้นฐาน

                   การคมนาคม

                             - ถนนลาดยางสายหนองโสน - พรหมณี     ระยะทางยาว    ๗.๑๕    กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายพรหมณี -น้ำทรัพย์      ระยะทางยาว    ๑๓      กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองฝ้าย - ด่านช้าง    ระยะทางยาว    ๑๑      กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองฝ้าย -หนองปลิง  ระยะทางยาว     ๗       กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองมะสัง - หนองใหญ่ ระยะทางยาว    ๒.๕     กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองนกออก–สระกระโจม ระยะทางยาว ๒.๑๕    กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองโกเอน - พรหมณี  ระยะทางยาว    ๔๑๒    เมตร

                             - ถนนลาดยางสายเด่นคนงาม                ระยะทางยาว    ๑.๘     กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายตรอกสะเดา              ระยะทางยาว    ๕.๗๕    กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองปลิง                ระยะทางยาว    ๖๐๐    เมตร

                             - ถนนลาดยางสายบะลังกา                  ระยะทางยาว    ๖๕๐    เมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองกะหนาก – บะลังกา ระยะทางยาว  ๗๐๐    เมตร

                             - ถนนลาดยางสายหนองหัววัว - หนองฝ้าย   ระยะทางยาว  ๑.๐     กิโลเมตร

                             -  ถนนดิน                                    จำนวนประมาณ   ๑๔   สายทาง

                             -  ถนนลูกรัง                                  จำนวนประมาณ   ๒๓   สายทาง

                             -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                   จำนวน               ๙    เส้น    

          การโทรคมนาคม

                             - จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้   ๓,๐๑๐   ครัวเรือน ขาดเพียงบางส่วนเท่านั้น

                   การประปา

                             - จำนวนประปาหมู่บ้าน ๑๙ แห่ง โดยงบประมาณของกรมอนามัย กรมทรัพยากร-ธรณีสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท โยธาธิการ และองค์การบริหารส่วนตำบล

                    การไฟฟ้า

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๓,๐๒๑  ครัวเรือน ขาดเพียงบางจุดเท่านั้น มีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๕๓ แห่ง

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-06-06 10:19:56 แก้ไชวันที่ : 2015-10-19 21:30:30

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 11 | เดือนนี้ : 1730 | ปีนี้ : 17268 | รวม : 108378 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี