หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2485
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
586
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
550
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
530
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
497
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
466
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
499
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
117
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
130
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
104
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
103
  แผนป้องกันการทุจริต
96
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
30
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
35
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
34
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
28
  ข้อมูลการให้บริการ
21
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
22
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
27
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
25
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29
  การมีส่วนร่วม
27


ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 66 | เดือนนี้ : 2420 | ปีนี้ : 27612 | รวม : 118722 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี