หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2347
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
543
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
514
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
499
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
459
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
434
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
468
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
91
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
97
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
82
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
75
  แผนป้องกันการทุจริต
78
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
8
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
10
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
9
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
2
  ข้อมูลการให้บริการ
2
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
3
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2
  การมีส่วนร่วม
2


ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 87 | เดือนนี้ : 1628 | ปีนี้ : 20239 | รวม : 111349 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี