หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1973
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
449
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
442
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
440
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
428
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
425
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
387
  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
350
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
364
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
393
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
31
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
27
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
24
  แผนป้องกันการทุจริต
27


ทั้งหมด 15 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 56 | เดือนนี้ : 1715 | ปีนี้ : 5249 | รวม : 96359 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี