หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2214
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
508
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
477
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
486
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
475
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
478
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
429
  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
387
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
410
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
439
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
65
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
74
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
59
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
52
  แผนป้องกันการทุจริต
55


ทั้งหมด 15 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 55 | เดือนนี้ : 3070 | ปีนี้ : 15132 | รวม : 106242 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี