หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหาร | บุคลากร | บริการชุมชน | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | วิดีโอ | Login  
 
 
 


- ข้อมูลทั่วไป
ผู้ชม
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2661
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
641
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
602
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1275
  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
545
  แผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
513
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
550
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
157
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
180
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
148
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
146
  แผนป้องกันการทุจริต
138
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
73
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
69
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
80
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
65
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
61
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
64
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
68
  ข้อมูลการให้บริการ
56
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
59
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
64
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนประจำปี
58
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
64
  การมีส่วนร่วม
69


ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
 

 Home | Visitor  : วันนี้ 119 | เดือนนี้ : 3438 | ปีนี้ : 38910 | รวม : 130020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี